The smart Trick of metlife long-term disability That No One is Discussing

Sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla Kıbrıs ve Türkiye’deki tüketicilere hitaben hazırlanmıştır

This text is made up of affiliate hyperlinks to online merchants. PC Perspective may get compensation for buys through those inbound links.

"From speaking to many of our hyper-scale facts center contacts, we assume this new Optane m.2 travel to generally be PCIe x4 and significantly more rapidly compared to desktop drives. Possibly presented the DC P4510 and P4511 naming convention this will grow to be the Intel DC P4801X or a new class of drives similar to a P4601X.

Denne begrensede garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Nasjonale, statlige og lokale lover kan gi deg andre rettigheter som ikke påvirkes av garantien.

Šādas apmaiņas gadījumā SanDisk var apmainīt Produktu pret tādu, kas ir iepriekš lietots, remontēts un pārbaudīts, lai noteiktu atbilstību SanDisk specifikācijām.

SanDisk może, według własnego uznania: (1) naprawić lub wymienić Produkt na nowy Produkt o tych samych lub lepszych parametrach lub na inny porównywalny Produkt; lub (two) zwrócić aktualną wartość rynkową Produktu, gdy reklamacja jest skierowana do SanDisk, a SanDisk nie jest w stanie naprawić Produktu lub go wymienić.

SanDisk puede, a su elección, bien: (1) reparar o reemplazar el Producto con un Producto nuevo, reacondicionado o restaurado de capacidad igual o mayor, u otro Producto equivalente; o bien (2) reembolsar el valor precise de mercado del Producto en el momento de reclamación de la garantía a SanDisk, en caso de que SanDisk sea incapaz de reparar o reemplazar el Producto.

إن هذا الضمان يمنحك حقوقاً قانونية محددة، ولكن القوانين الوطنية والمحلية والقوانين السارية على مستوى الدولة قد تمنحك حقوقاً أخرى لا تتأثر بهذا الضمان.

That’s no rationale to review what you know is usually a relabeled merchandise. There isn’t just about anything that’s “manufactured to order” – assuming you don’t rely a offer type and the duration of the cable!!

Spoločnosť SanDisk nezodpovedá za žiadne nepriame alebo následné škody (vrátane straty údajov) ani za škodu vzniknutú v dôsledku nevhodného používania (vrátane používania v spojení s nekompatibilným zariadením alebo spôsobom a na účely iné ako tie, ktoré sú stanovené v pokynoch) alebo nesprávnej inštalácie, neodbornej opravy, úpravy alebo následkom nehody. Spoločnosť SanDisk neručí za žiadne škody mimo tejto záruky a výška jej zodpovednosť nepresiahne nadobúdaciu cenu, ktorú ste za Výrobku zaplatili spolu s nákladmi, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením záruky. Výrobky spoločnosti SanDisk nesmú byť používané s aplikáciami, ktorých zlyhanie môže spôsobiť ohrozenie zdravia alebo života, ako napríklad zariadenia na záchranu života.

Настоящая гарантия предоставляется Вам лично и не может быть передана иному лицу.

V Případě výměny je SanDisk oprávněn vyměnit Výrobek za jiným dříve použitý, opravený a testovaný tak, aby vyhověl specifikacím SanDisk.

SanDisk gir denne garantien til sluttbrukeren (“deg”) på at dette produktet (“produktet”), bortsett fra innhold og/eller programvare levert med eller på produktet, skal være fritt for materialfeil i fremstillingen, skal være i overensstemmelse med SanDisks publiserte produktspesifikasjoner og skal være egnet for usual bruk i samsvar med instruksjoner publisert beneath garantiperioden spesifisert i tabellen med oppstart fra kjøpsdato, under forutsetning av at produktet er lovlig plassert på markedet. Denne garantien gis utelukkende til deg og kan ikke overdras.

V prípade poskytnutia náhrady môže SanDisk poskytnúť výrobok, ktorý už bol website použitý, opravený a odskúšaný a spĺňa špecifikácie výrobcu SanDisk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *